WILDLANDS Natuur en Educatie fonds

WILDLANDS Natuur en Educatie Fonds
Postbus 1010
7801 BA Emmen
The Netherlands

RSIN : 8545.54.853
KvK: 61932213

De stichting WILDLANDS Natuur en Educatie Fonds, opgericht op 21 november 2014, heeft ten doel educatie, onderzoek en conservatie, gericht op biodiversiteit te ondersteunen. Daarnaast wil de stichting de culturele bewustwording in het algemeen bevorderen en activiteiten ontplooien op cultureel gebied in zo breed mogelijke zin.
Geld wordt geworven vanuit giften en donaties, subsidies en sponsorbijdragen, erfstellingen of legaten of op andere wijze. Bij actieve acties zal gebruik gemaakt worden van de geëigende kanalen van WILDLANDS Adventure Zoo Emmen. De ontvangen gelden worden op conservatieve wijze beheerd en aangehouden op een rentedragende rekening bij de Rabobank. Niet meer vermogen wordt aangehouden dan nodig is voor de continuïteit van de werkzaamheden ten behoeve van het doel van de stichting. De stichting heeft geen winstoogmerk.
Geld wordt  beschikbaar gesteld voor projecten in of van WILDLANDS of voor projecten van derden die passen binnen de doelstelling. Voorwaarden waar projecten aan moeten voldoen zijn als volgt:

 

WILDLANDS

Derden

Educatie

Past binnen het WILDLANDS educatieplan

Sluit direct aan op WILDLANDS doelgroepen

Onderzoek

Praktijkgericht onderzoek wat in potentie leidt tot implementatie in de bedrijfsvoering

Sluit direct aan op WILDLANDS bedrijfsvoering

Conservatie

Levert bijdrage aan biodiversiteit en sluit aan bij EAZA’s Strategic Plan of doelstellingen vanuit EEP’s/ESB’s of Mon-P’s of heeft een directe link met inheemse soorten

Altijd een directe link naar WILDLANDS levende have

Culturele bewustwording

Breed, past binnen educatieplan en/of mission statement

Sluit direct aan op WILDLANDS doelgroepen

Culturele activiteiten

 

Activiteiten die buiten het reguliere aanbod van WILDLANDS vallen.

Eenmalige unieke acties die een bijdrage leveren aan de culturele bewustwording

Sluit direct aan op WILDLANDS doelgroepen, vindt plaats in Emmen of directe omgeving

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
L. de Ruigh, voorzitter (Manager Living Collection Dierenpark Emmen/WILDLANDS Adventure Zoo Emmen)
L.S. Ringers, lid
L.H.J v.d. Poel, lid

Het bestuur beslist in haar vergadering op basis van projectplannen. De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting mag geen uitkeringen doen aan bestuurders.
De administratie van de stichting wordt beheerd door het secretariaat van WILDLANDS Adventure Zoo Emmen. Medewerkers van WILDLANDS  worden gewaardeerd volgens de Leisure CAO.
Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) wordt door het bestuur de administratie afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit de balans, de winst- en verliesrekening, toelichting op de balans en de toelichting op de winst- en verliesrekening over het betreffende boekjaar opgesteld.
Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening waarna een overzicht hiervan wordt gepubliceerd op de website.

Financiële prognose 2014-2016

 

2014

2015

2016

Inkomsten:

 

 

 

 

Ontvangen gelden

-

120.000

120.000

 

 

 

 

Totaal inkomsten

-

120.000

120.000

 

 

 

 

Uitgaven:

 

 

 

 

 

 

 

Educatieve projecten

-

20.000

20.000

 

 

 

 

Conservatie projecten

-

60.000

60.000

 

 

 

 

Culturele projecten

-

20.000

20.000

 

 

 

 

Overige*¹

 

-

3.000

2.500

 

 

 

 

Totaal uitgaven

-

103.00

102.500

 

 

 

 

Totaal

-

17.000

17.500

 

 

 

 

*¹ o.a. bankkosten, kantoorbenodigdheden, kosten website, promotionele kosten etc. In 2015 eenmalige oprichtingskosten

 

 

 

Werkplan 2015

Jaar/maand

activiteit

inhoud

gereed met datum

2014/november

Oprichting

Statuten

21-11-2014

2014/november

Aanvraag ANBI

 

loopt

2014/december

Vaststellen beleidsplan

Beleidsplan

11-12-2014

2015/januari

Bestuursvergadering

Acties uitzetten ten behoeve van werven gelden

loopt

2015/april

Bestuursvergadering

 

 

2015/juli/aug

Bestuursvergadering

 

 

2015/oktober

Bestuursvergadering

 

 

2016/januari

Bestuursvergadering

Jaarafsluiting jaar 1

 

Activiteiten 2015

De stichting heeft een start gemaakt met haar activiteiten. Een eerste bestuursvergadering is gehouden waarin het beleidsplan is vastgesteld. Momenteel is de stichting zich aan het beraden met betrekking tot concrete acties en doelen voor het eerste werkjaar.