WILDLANDS Natuur en Educatie fonds

WILDLANDS Natuur en Educatie Fonds
Postbus 1010, 7801 BA Emmen, The Netherlands

RSIN : 8545.54.853
KvK: 61932213

De stichting WILDLANDS Natuur en Educatie Fonds, opgericht op 21 november 2014, heeft ten doel educatie, onderzoek en conservatie, gericht op biodiversiteit te ondersteunen. Daarnaast wil de stichting de culturele bewustwording in het algemeen bevorderen en activiteiten ontplooien op cultureel gebied in zo breed mogelijke zin.
Geld wordt geworven vanuit giften en donaties, subsidies en sponsorbijdragen, erfstellingen of legaten of op andere wijze. Bij actieve acties zal gebruik gemaakt worden van de geëigende kanalen van WILDLANDS. De ontvangen gelden worden op conservatieve wijze beheerd en aangehouden op een rentedragende rekening bij de Rabobank. Niet meer vermogen wordt aangehouden dan nodig is voor de continuïteit van de werkzaamheden ten behoeve van het doel van de stichting. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Geld wordt  beschikbaar gesteld voor projecten in of van WILDLANDS of voor projecten van derden die passen binnen de doelstelling. Voorwaarden waar projecten aan moeten voldoen zijn als volgt:

 

WILDLANDS

Derden

Educatie

Past binnen het WILDLANDS educatieplan

Sluit direct aan op WILDLANDS doelgroepen

Onderzoek

Praktijkgericht onderzoek wat in potentie leidt tot implementatie in de bedrijfsvoering

Sluit direct aan op WILDLANDS bedrijfsvoering

Conservatie

Levert bijdrage aan biodiversiteit en sluit aan bij EAZA’s Strategic Plan of doelstellingen vanuit EEP’s/ESB’s of Mon-P’s of heeft een directe link met inheemse soorten

Altijd een directe link naar WILDLANDS levende have

Culturele bewustwording

Breed, past binnen educatieplan en/of mission statement

Sluit direct aan op WILDLANDS doelgroepen

Culturele activiteiten

 

Activiteiten die buiten het reguliere aanbod van WILDLANDS vallen.

Eenmalige unieke acties die een bijdrage leveren aan de culturele bewustwording

Sluit direct aan op WILDLANDS doelgroepen, vindt plaats in Emmen of directe omgeving

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

L. de Ruigh, penningmeester
L.S. Ringers, secretaris
W. Voskamp- Harkema, bestuurslid

Het bestuur beslist in haar vergadering op basis van projectaanvragen. De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting mag geen uitkeringen doen aan bestuurders.
De administratie van de stichting wordt beheerd door het secretariaat van WILDLANDS . Medewerkers van WILDLANDS worden gewaardeerd volgens de Leisure CAO.
Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) wordt door het bestuur de administratie afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit de balans, de winst- en verliesrekening, toelichting op de balans en de toelichting op de winst- en verliesrekening over het betreffende boekjaar opgesteld.
Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening waarna een overzicht hiervan wordt gepubliceerd op de website.

FINANCIËN

Jaarrekeningen

Download jaarrekening 2015
Download jaarrekening 2016

Toegekende projecten 2016

In 2016 zijn de volgende projecten ter waarde van € 21.250,= gehonoreerd:

  • Röntgen apparatuur voor veterinaire zorg in WILDLANDS.  Apparatuur draagt bij aan betere veterinaire zorg in WILDLANDS en daarmee aan het welzijn voor de dieren.
  • Ondersteunen onderzoek EEHV (dodelijk herpes virus bij olifanten) ter bevordering van gezondheid van de olifanten populatie ex situ.
  • Bijdrage aan de IUCN working group elephant meeting

Doorlopende jaarkalender WILDLANDS Natuur en Educatie Fonds

Jaar/maand

activiteit

inhoud

gereed met datum

2014/november

oprichting

Statuten

21-11-2014

2014/november

aanvraag ANBI

 

toegekend

2014/december

vaststellen beleidsplan

beleidsplan

11-12-2014

2015

 

Acties uitzetten tbv werven gelden

doorlopend

2016

Jaarafsluiting 2015

 Jaarrekening

gepubliceerd

2016 oktober

bestuursvergadering

 

afgerond

2016 oktober

Vernieuwen matrix
projecten

Nieuwe projecten toevoegen aan matrix

afgerond

2017 februari

bestuursvergadering

 

afgerond

2017 februari

Vernieuwen matrix
projecten
Nieuwe projecten toevoegen aan matrix  

2017 maart

Jaarafsluiting 2016    

2017 mei

bestuursvergadering    

2017 mei

Vernieuwen matrix
projecten
Nieuwe projecten toevoegen aan matrix  

2017 september

bestuursvergadering    

2017 september

Vernieuwen matrix
projecten
Nieuwe projecten toevoegen aan matrix  

2017 november

bestuursvergadering    
2017 november Vernieuwen matrix
projecten
Nieuwe projecten toevoegen aan matrix