WILDLANDS Natuur en Educatie fonds

WILDLANDS Natuur en Educatie Fonds
Postbus 1010, 7801 BA Emmen, The Netherlands
RSIN : 8545.54.853
KvK: 61932213

De stichting WILDLANDS Natuur en Educatie Fonds, opgericht op 21 november 2014, heeft ten doel educatie, onderzoek en conservatie, gericht op biodiversiteit te ondersteunen. Daarnaast wil de stichting de culturele bewustwording in het algemeen bevorderen en activiteiten ontplooien op cultureel gebied in zo breed mogelijke zin.
Geld wordt geworven vanuit giften en donaties, subsidies en sponsorbijdragen, erfstellingen of legaten of op andere wijze. Bij actieve acties zal gebruik gemaakt worden van de geëigende kanalen van WILDLANDS. De ontvangen gelden worden op conservatieve wijze beheerd en aangehouden op een rentedragende rekening bij de Rabobank. Niet meer vermogen wordt aangehouden dan nodig is voor de continuïteit van de werkzaamheden ten behoeve van het doel van de stichting. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Geld wordt  beschikbaar gesteld voor projecten in of van WILDLANDS of voor projecten van derden die passen binnen de doelstelling. Voorwaarden waar projecten aan moeten voldoen zijn als volgt:

 

WILDLANDS

Derden

Educatie

Past binnen het WILDLANDS educatieplan

Sluit direct aan op WILDLANDS doelgroepen

Onderzoek

Praktijkgericht onderzoek wat in potentie leidt tot implementatie in de bedrijfsvoering

Sluit direct aan op WILDLANDS bedrijfsvoering

Conservatie

Levert bijdrage aan biodiversiteit en sluit aan bij EAZA’s Strategic Plan of doelstellingen vanuit EEP’s/ESB’s of Mon-P’s of heeft een directe link met inheemse soorten

Altijd een directe link naar WILDLANDS levende have

Culturele bewustwording

Breed, past binnen educatieplan en/of mission statement

Sluit direct aan op WILDLANDS doelgroepen

Culturele activiteiten

 

Activiteiten die buiten het reguliere aanbod van WILDLANDS vallen.

Eenmalige unieke acties die een bijdrage leveren aan de culturele bewustwording

Sluit direct aan op WILDLANDS doelgroepen, vindt plaats in Emmen of directe omgeving

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

Mw. E. Verburg, voorzitter (Manager Operations WILDLANDS)
Dhr. P. Ruchti, secretaris
Dhr. R. van Paassen, penningmeester

Het bestuur beslist in haar vergadering op basis van projectaanvragen. De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting mag geen uitkeringen doen aan bestuurders.
De administratie van de stichting wordt beheerd door mw. T. Lunsing, management secretaresse  van WILDLANDS.
Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) wordt door het bestuur de administratie afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit de balans, de winst- en verliesrekening, toelichting op de balans en de toelichting op de winst- en verliesrekening over het betreffende boekjaar opgesteld.
Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening waarna een overzicht hiervan wordt gepubliceerd op de website.

FINANCIËN

Jaarrekeningen

Download jaarrekening 2015
Download jaarrekening 2016
Download jaarrekening 2017

Toegekende projecten 2017

In 2017 zijn de volgende projecten ter waarde van € 541.813,- gehonoreerd:

 • Documentaire  “Planet WILDLANDS”. De kijker op educatieve manier (gedrag dieren / ontwikkeling natuur) in contact brengen met WILDLANDS.
 • ZIMS module voor dagrapporten bij de dierverzorging. Educatie en kwaliteitsverbetering , waardoor dierwelzijn naar hoger plan getild wordt.
 • Afdak/schaduwplek op het ijsberenterrein, waardoor het dierwelzijn verhoogd wordt en het welbevinden van de ijsberen.
 • Educatief project WILDLANDS, door een stripboek met lespakket.
 • Sponsoring van het project  ‘regenwoud’ van de stichting Work with Nature in Costa Rica.
 • Bekostigen van de congresdag vrijwilligers van stichting Harpij in WILDLANDS.
 • Vier verrijkingsobjecten bij de ijsberen in WILDLANDS.
 • Ondersteunen onderzoek EEHV (dodelijk herpes virus bij olifanten) ter bevordering van gezondheid van de olifanten populatie ex situ.
 • Behandelbox bij de neushoorns en giraffes in WILDLANDS, zodat op een veilige manier veterinaire handelingen verricht kunnen worden bij neushoorns en giraffes zonder dat de dieren onder narcose hoeven.
 • Advertorial in Mecenas gids, waardoor de stichting meer bekendheid krijgt en daardoor geld kan genereren.
 • Ondersteuning van de stichting Re-Herp, ten behoeve van DNA-onderzoek en het onderzoek naar pathogenen.
 • Ondersteuning van het HURO programma  ten behoeve van het conservatieproject Hoolock gibbon in India/Myanmar.
 • Ondersteuning aan AEECL ‘The Lemur Conservation’ via gelden van De Harpij.
 • Bijdrage aan het pinguïnproject in WILDLANDS, ten behoeve van educatieve middelen.
 • Aanschaf van een grote zadenbank van tropische bomen ten behoeve van de toolbox die gebruikt wordt bij lezingen in WILDLANDS.
 • Schenking aan de stichting ActionAid, die wereldwijd mensen in ontwikkelingslanden steunt om op te komen voor hun rechten, waarbij één van de gebieden is het richten op de problematiek rondom mijnbouw.

Doorlopende jaarkalender WILDLANDS Natuur en Educatie Fonds

Jaar/maand

activiteit

inhoud

gereed met datum

2018 december

bestuursvergadering    

2018 december

Vernieuwen matrix projecten Nieuwe projecten toevoegen aan matrix  

2018 december

Lopende projecten > €25.000 terugkoppelen

 

 

2019 februari

bestuursvergadering    

2019 februari

Vernieuwen matrix projecten

Nieuwe projecten toevoegen aan matrix

 

2019 februari

Lopende projecten > €25.000 terugkoppelen

 

 

2019 maart

Jaarafsluiting 2018 Jaarrekening publiceren  

2019 juni

bestuursvergadering    

2019 juni

Vernieuwen matrix projecten Nieuwe projecten toevoegen aan matrix  

2019 juni

Lopende projecten > €25.000 terugkoppelen    

2019 september

bestuursvergadering    

2019 september

Vernieuwen matrix projecten Nieuwe projecten toevoegen aan matrix  

2019 september

Lopende projecten > €25.000 terugkoppelen    

2019 december

bestuursvergadering    

2019 december

Vernieuwen matrix projecten Nieuwe projecten toevoegen aan matrix  

2019 december

Lopende projecten > €25.000 terugkoppelen