Bestuur WNEF

Stichting WILDLANDS Natuur en Educatie Fonds is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

Dhr. J.M. Zomer, voorzitter
Dhr. P. Ruchti, secretaris
Dhr. R. van Paassen, penningmeester

Het bestuur beslist in haar vergadering op basis van projectaanvragen. De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting mag geen uitkeringen doen aan bestuurders.

De administratie van de stichting is uitbesteed en wordt beheerd door WILDLANDS. Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) wordt door het bestuur de administratie afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit de balans, de winst- en verliesrekening, toelichting op de balans en de toelichting op de winst- en verliesrekening over het betreffende boekjaar opgesteld. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening waarna een overzicht hiervan wordt gepubliceerd op de website.

Vier keer per jaar vindt de bestuursvergadering plaats, waarbij ingediende projecten beoordeeld, gewogen en toegekend/afgewezen worden.

Doelstelling WILDLANDS Natuur en Educatie Fonds

Dit kan vorm gegeven worden door gelden ter beschikking te stellen voor:

Kaders / voorwaarden projecten

In onderstaande matrix wordt aangegeven aan welke voorwaarden projecten moeten voldoen willen ze in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit het WILDLANDS Natuur en Educatie Fonds. Daarnaast moet er worden voldaan aan de voorwaarden en eisen die de ANBI Status met zich meebrengt.

Aspecten Voorwaarden
Educatie
 • Past binnen het WILDLANDS Educatieplan
 • Sluit direct aan op de doelgroepen van WILDLANDS
Onderzoek
 • Praktijkgericht onderzoek wat in potentie leidt tot implementatie in bedrijfsvoering
 • Sluit direct aan op WILDLANDS bedrijfsvoering
Conservatie
 • Levert bijdrage aan biodiversiteit en sluit aan bij EAZA's Strategic Plan of doelstellingen vanuit EEP's/ESB's of Non-P's of heeft een directe link met inheemse soorten
 • Altijd een directe link naar de eigen levende have van WILDLANDS
Culturele bewustwording
 • Breed, past binnen educatieplan en/of mission statement van WILDLANDS
 • Sluit direct aan op doelgroepen van WILDLANDS
Culturele activiteiten
 • Activiteiten die buiten het reguliere (standaard) aanbod van WILDLANDS vallen
 • Eénmalige unieke acties die een bijdrage leveren aan de culturele bewustwording
 • Sluit direct aan op doelgroepen van WILDLANDS, vindt plaats in Emmen of directe omgeving